Programming

การบ้านโปรแกรมมิ่งวันนี้ก็คือ ให้เขียนโปรแกรมจัดเรียงเลข (sort) จำนวน 10 จำนวน

คำถามจากนู๋

การจะเป็นนักโปรแกรมมิ่งได้ต้องทำไงหว่า ?
เขียนโปรแกรมอย่างไรให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพและจำนวนบรรทัดสั้น ใช้ตัวแปรน้อยที่ซู้ด ?
ทำอย่างไรจึงจะเข้าใจพ้อตเตอร์ อย่างถ่องแท้?


Output

 

 

 

การบ้านข้อที่ 2 โปรแกรมภาษาซี รับข้อมูลที่เป็นประโยคจากผู้ใช้ จำนวนสามประโยคแล้วแสดงความยาวของประโยคทั้ง 3 และแสดงประโยคแบบย้อนกลับ (ใช้ฟังก์ชั่นกะพ้อตเตอร์)

 

Output